Kdo jsme

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Organizace Bellevue je příspěvkovou organizací, která je zřízena Středočeským krajem. Organizace je zaměřena na poskytování sociálních služeb, které jsou poskytovány osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Organizace Bellevue má registrovány tři sociální služby:
 
  • Pobytovou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 35 uživatelů
  • Pobytovou službu Chráněné bydlení s kapacitou 63 uživatelů
  • Terénní službu Podpora samostatného bydlení s kapacitou 4 uživatelé

Poslání organizace

Posláním Bellevue je v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb:
 
  • provázet lidi se specifickými potřebami tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností uvnitř společnosti.
  • poskytnout podporu založenou na odbornosti profesionalitě pracovníků, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování dovedností každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s minimální podporou.

Cílová skupina

Zařízení Bellevue poskytuje služby pro osoby od 18 let s mentálním nebo kombinovaným postižením se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou nebo trvalou pomoc jiné fyzické osoby.

Zásady při poskytování sociálních služeb

Respektování práv a volby uživatelů

Pracovníci organizace Bellevue dbají při své práci s uživateli na dodržování jejich práv tak, jak jsou vyjádřeny v Základní listině práv a svobod, Chartě lidských práv OSN a Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Tyto práva jsou dále zakotveny ve vnitřním předpisu organizace Respektování základních práv uživatelů, v Etickém kodexu organizace a v Domácích řádech jednotlivých domácností.

Individualizace podpory

Sociální služby jsou poskytovány dle individuálních potřeb uživatelů a podporují jejich samostatnost.
 

Podpora samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti uživatelů

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou a pomocí v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze tehdy, kdy spoluúčast uživatele není možná, nedochází k cílenému „přepečovávání“.
 

Při poskytování služeb je uživatel vnímán ve všech souvislostech

Služby jsou plánovány a prováděny s ohledem na požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou a vztahovou síť, jejich zájmy apod.
 

Flexibilita

Pracovníci organizace reagují pružně na změny v osobních cílech a přáních uživatelů, tak aby se poskytovaná služba přizpůsobovala uživatelům a nedocházelo k přizpůsobování uživatelů systému.
 

Odborný přístup pracovníků

Služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří naplňují osobní i profesní předpoklady pro dané pozice a pokračují ve svém sebevzdělávání.
 

Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je kladen na vzájemný dialog a podporu.
 

Rovnost a partnerství

Uživatelé poskytovaných služeb a pracovníci organizace Bellevue jsou si rovni, služby jsou poskytovány na principu vzájemného partnerství. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace.
 

Transparentnost poskytovaných služeb

Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost.
 
top