Podpora transformace sociálních služeb

Transformace sociálních služeb je proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Tento proces probíhá v souladu s dokumentem „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ schváleným vládou ČR v únoru roku 2007 a v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se standardy kvality sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podpoří pilotní ověření transformace na vybraných 33 zařízeních sociálních služeb.

Od ledna do října 2010 bylo zařízení Bellevue zapojeno do individuálního projektu Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od ledna 2011 zařízení spolupracuje s nově vzniklým „Národním centrem podpory transformace sociálních služeb“, jehož pracovník působí v zařízení a zprostředkovává metodickou podporu v procesu transformace.

 

www.mpsv.cz

www.trass.cz

www.mpsv.cz/cs/7058

top